Door op 16 maart 2015

College parkeert plannen voor sportaccommodaties na raadsbrede kritiek

De discussie over de toekomst van de sportaccommodaties in Ooststellingwerf is voor het college in een blamage geëindigd. De voltallige raad liet van de door het college gehanteerde procedure geen spaan heel. Volgens de PvdA terecht! De door het college gehanteerde uitgangspunten bij het vaststellen van hun visie zijn niet vooraf besproken met de raad, met alle risico van dien, en voor iedereen zichtbare probleempunten zijn niet voldoende onderkend en besproken met de betrokken verenigingen.

Laten we het wat concreter maken. De sportaccommodaties moeten toekomstbestendig gemaakt worden, maar dat moet volgens het college geregeld worden zonder extra financiële middelen. Dat betekent een financieel keurslijf. Verbeteringen kunnen met die bril op alleen gerealiseerd worden door bezuinigingen elders, zoals sluiting van gymnastiekzalen en afstoting van velden. In de ogen van het college is dit een verstandige lijn, omdat het aantal sporters zeker in verenigingsverband door ontgroening zal afnemen.

De betrokken verenigingen liepen in een door de raad georganiseerde hoorzitting massaal te hoop tegen de zienswijze van het college. Ongenoegen over het gebrek aan communicatie, het ontbreken van het aspect leefbaarheid bij de gemaakte afwegingen en het aanvechten van het uitgangspunt van het college dat het aantal leden in de toekomst drastisch zal dalen.

De toestand van de sportvelden is over het algemeen matig en hier en daar door capaciteitsproblemen zelfs erg slecht, zoals in Waskemeer. De roep om de aanleg van kunstgrasvelden wordt begrijpelijkerwijs steeds groter. De aanleg van een paar van die velden zou de problemen grotendeels oplossen, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

Het college wil verder de bestaande sporthallen en zwembaden met ingang van 2017 privatiseren. Dat voornemen staat pontificaal in de stukken, maar een opsomming van voor- en nadelen ontbreekt. Ook is het maar zeer de vraag of er wel overname kandidaten zijn. Met de huidige exploitanten en de eigenaar van het Bosbad in Appelscha is tot onze grote verbazing geen overleg geweest. De sporthal de Boekhorst moet gerenoveerd worden. Over de hoogte van het te investeren bedrag en de financiering daarvan bestaat grote onduidelijkheid. De genoemde bedragen variëren van 345.000 tot 800.000 euro en het college wil dit tot ongenoegen van de raad betalen uit afstoting van de gymnastiekzalen in Elsloo en Appelscha. De PvdA heeft aangegeven dat ook de optie van nieuwbouw van de Boekhorst op dezelfde plaats moet worden onderzocht.

Kortom, chaos troef. De raad was unaniem in haar oordeel: college ga aan het werk, praat met de verenigingen waar problemen moeten worden opgelost, doe nader onderzoek naar de kosten van kunstgrasvelden, maak een afweging van voor- en nadelen rondom privatisering, kortom maak een ideaalplaatje met financiële onderbouwing en kom dan bij ons terug.

Het college kwam na rijp beraad tot de mededeling dat zij één en ander even zullen parkeren en dat ze nog deze maand met een procesvoorstel gaan komen met als doel nieuwe voorstellen nog voor de vakantie.

Er rest de PvdA niets anders dan hierop te wachten. Het vertrouwen in een goede afloop is echter niet groot.