Door op 23 april 2017

Column Simon ter Heide

Uiteindelijk moest het er toch een keer van komen. Een nieuwe linker heup, een standaardoperatie weliswaar, maar in de herstelperiode ben je volledig afhankelijk van de mantelzorgers om je heen. Ik heb de afgelopen weken dan ook ervaren hoe belangrijk goede zorg is indien je dat nodig hebt. Indien dat het uitgangspunt is, is het de PvdA een doorn in het oog dat Ooststellingwerf in 2015 en 2016 miljoenen heeft overgehouden op juist de WMO- en de jeugdzorg. Dit roept de vraag op of de kwaliteit van de zorg in onze gemeente wellicht beter kan dan nu het geval is. Deze principiële vraag zullen wij ons in juni als politieke partijen moeten stellen. Hierbij moet in de ogen van de PvdA een optimale zorg voor alle inwoners van onze gemeente voorop staan. En die mogelijkheid is er, want er is voldoende budget. Het kan toch niet zo zijn dat straks zorggeld wordt gebruikt voor andere beleidsterreinen.
Vorige week werden we verder opgeschrikt door de volgende grote kop in de Leeuwarder Courant: “Ooststellingwerf bereikt armen amper”. Dit is de conclusie die onze eigen onafhankelijke Rekenkamer trekt in een breed onderzoek over het armoedebeleid in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Onze gemeente wil uitstralen dat wij een sociale gemeente zijn, die ook goed past op de mensen die het wat minder breed hebben. Er wordt voor hen ook voldoende geld uitgetrokken, maar het huidige college gevormd door het CDA, Ooststellingwerfs Belang en de VVD slaagt er door een gebrekkige communicatie niet in om die gelden ook daadwerkelijk bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. De afgelopen jaren hebben de PvdA, Groen Links en de Christen Unie voor dit probleem meerdere keren aandacht gevraagd, maar het college gaf steeds aan dat hun inspanningen afdoende waren. Er is onlangs een mededeling van het college over dit onderwerp verschenen waar nieuwe maatregelen worden aangekondigd, maar dit is volgens de PvdA niet meer dan een eerste stap. Het uitgebrachte rapport geeft haarfijn aan dat er het aantal verbeterpunten enorm zijn. Wij onderschrijven dan ook het advies van onze Rekenkamer om met spoed te komen met een analyse en actueel beleidsplan. De zorg voor de mensen die het wat minder getroffen hebben in de maatschappij is een van de pijlers van het PvdA gedachtegoed.


Een actueel onderwerp is de aanleg van zonnepaneelvelden. De mogelijkheid om met veel subsidie op een efficiënte wijze de milieudoelstellingen te verwezenlijken. Mooi natuurlijk, maar waar leg je die velden neer. Logisch is om dat te doen op eigendommen van de gemeente die nu braak liggen, maar onvermijdelijk ontstaan er dan botsingen met andere belangen, zoals het belemmeren van woningbouw voor een periode van 15 jaar en aantasting van de kwaliteit van de ruimte. Helaas zijn er in het contact met de Plaatselijke Belangen en omwonenden grote fouten gemaakt. Wel informatie verstrekking, maar geen daadwerkelijke inspraak en erger nog omwonenden werden hier en daar zelfs niet van de plannen op de hoogte gesteld. Toen dat bekend werd, werd daar ook weer niet adequaat op gereageerd. Dit leverde het college terecht een berg kritiek op. Dit college zegt steeds het beleid te willen maken samen met onze inwoners, maar het blijkt dat het voor hen nog knap lastig is om de daad bij het woord te voegen.
De komende maanden brengt de fractie van de PvdA Ooststellingwerf werkbezoeken aan de diverse dorpen van onze mooie gemeente, te beginnen in Donkerbroek op zaterdagmorgen 29 april.
Simon ter Heide, fractievoorzitter PvdA Ooststellingwerf.