Door op 23 september 2013

De subsidiepot voor grootschalige evenementen komt er eindelijk

In januari 2013 werd een motie van PvdA, D66, Groen Links en OB aangenomen, waarin het college werd verzocht te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een subsidieregeling in te stellen voor grootschalige (sport)evenementen. Deze evenementen kunnen helpen om Ooststellingwerf op de kaart te zetten en om  er economische en toeristische voordelen mee te bereiken.

Ook werd gevraagd de financiële gevolgen van een dergelijke regeling in kaart te brengen. Deze vraag is bij het college neergelegd omdat het voor Ooststellingwerf belangrijk is dat er grote evenementen worden georganiseerd. Deze evenementen zorgen voor bezoekers, die meerdere dagen blijven en die misschien nog eens terug komen. De bezoekers maken gebruik van de overnachtingsmogelijkheden, de restaurants en winkels in onze gemeente. Al met al zijn die bezoekers goed voor de lokale economie.

Het college heeft inderdaad een onderzoek ingesteld. De uitkomsten waren echter ronduit teleurstellend. Zonder enige financiële onderbouwing concludeerde het college dat het niet haalbaar was om een subsidiepot in te stellen voor grootschalige evenementen. Dit voorstel van het college werd tijdens de commissievergadering van 3 september jl dan ook bekritiseerd door de PvdA, GL en D66. Ook OB vond dat er wel mogelijkheden waren om een subsidiepot in te stellen.

Omdat het college het voorstel toen niet terugtrok, heeft de PvdA een amendement opgesteld om het collegevoorstel om niets te doen ongedaan te maken. Dit amendement werd mede ingediend door Groen Links en D66. Tijdens de raadsvergadering bleek dat OB het (aangepaste) amendement ook steunde. Het amendement luidde: ‘het college op te dragen nieuw beleid op te stellen inzake subsidiemogelijkheden voor meerdaagse gemeente overstijgende bijzondere publieksgerichte evenementen en hiervoor in de begroting 2014 vanuit de regulier beschikbare ruimte een structureel bedrag van € 7.500. euro op te nemen. Het college was hierop bereid haar voorstel terug te nemen en in december met een nieuw voorstel te komen. Met dit voorstel konden de partijen die wel voor een subsidiepot voor bijzondere evenementen, zoals hierboven omschreven, instemmen. We verwachten dat het college nu in december met een passend voorstel komt.

Al die vrijwilligers die grootschalige evenementen organiseren kunnen wat ons betreft wel een steuntje in de rug gebruiken. Fimke Hijlkema: ‘ik ben heel blij dat er na 9 maanden eindelijk een positief geluid over ons voorstel te geven is’.

Voor meer informatie: Fimke Hijlkema, 06-51506168 of fimke.hijlkema@ziggo.nl