Door op 15 november 2014

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Verzoening in begrotingsraad

Over de begroting werd op 11 november 2014 niet of nauwelijks gediscussieerd. De noodzaak daartoe was niet aanwezig, omdat de cijfers van de gemeente Ooststellingwerf uitermate rooskleurig zijn. De discussie ging vooral over de slechte politieke verhoudingen tussen de coalitiepartijen en de oppositie. Dit speelt al jaren, maar na de verkiezingen escaleerde één en ander verder. De onderlinge onvrede werd in oktober door de PvdA in de openbaarheid gebracht, waarna er open brieven volgden van de Christen Unie en Ooststellingwerfs Belang.

Het grote euvel is het gebrek aan communicatie voorafgaand aan de beraadslagingen in commissies en raad en het uitblijven van inhoudelijke discussies op grond van argumenten tijdens de vergaderingen. Van dualisme bij de coalitiepartijen was niets merkbaar. Dit leidde tot frustraties. Vele uren werk met als doelstelling verbetering van voorstellen werden hierdoor achteraf door de oppositie, zeker ook bij de PvdA, als nutteloos ervaren. De fractievoorzitter van Ooststellingwerfs Belang gooide ook nog olie op het vuur door te verklaren, dat de PvdA eerst maar moest proberen de grootste te worden, daarmee aangevend dat ze tot die tijd niets in de markt te brokkelen zouden hebben.  De sfeer verslechterde verder door de motie van wantrouwen die door de PvdA werd ingediend tegen wethouder de Boer.

Ineens was er in de week voor de begrotingsvergadering een kentering te bespeuren. Moties en amendementen van de coalitie en van de oppositie werden over en weer vroegtijdig toegezonden en over de mail werd constructief getracht elkaar te vinden. Dat lukte niet altijd en communicatief ging er hier en daar ook nog wel eens wat mis, maar de goede bedoelingen waren onmiskenbaar aanwezig.

Deze ontwikkeling was voor de PvdA reden om op het allerlaatste moment de eerder geschreven kritische Algemene Beschouwingen niet uit te spreken. In plaats daarvan werd aan de hand van een beschrijving van de gebeurtenissen van de afgelopen week door ons opgeroepen om een eerste stap tot verzoening te zetten. Deze oproep vond gehoor. De fractievoorzitter van Ooststellingwerfs Belang bood zelfs zijn excuses aan voor zijn eerder vermelde opmerking. Deze excuses werden door ons aanvaard. Ook bij de stemmingen over de moties en de amendementen was de verandering van sfeer merkbaar. Ook moties van de oppositie werden unaniem aangenomen.

De eerste stap naar verzoening is gezet, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De PvdA hoopt echter oprecht dat het politieke proces in 2015 minder zal worden beheerst door gekrakeel, maar meer door het saamhorig zoeken naar de beste besluitvorming voor onze gemeente.