Door op 11 november 2015

Financiële Algemene Beschouwingen begroting 2016

Over de financiële situatie van de gemeente kunnen we kort zijn. Die is florissant. Het overschot in 2016 na de verwerking van de septembercirculaire is ruim 1,2 miljoen en ook voor de jaren daarna is er geen vuiltje aan de lucht. Verder zijn de risico’s in het sociale domein dubbel en dwars afgedekt met een reserve van inmiddels 2,8 miljoen.
Naast de hiervoor vermelde overschotten in de komende jaren is er binnen de Algemene Reserve ook nog meer dan 5 miljoen beschikbaar voor eenmalige uitgaven.

Dit scenario is al enige tijd bekend. Niettemin beperkt het college nu de eenmalige investeringen tot 2 miljoen, waarover vanavond en later in dit verhaal meer en stelt ze verdere besluitvorming over extra bestedingen uit tot 2017. Dit is voor de PvdA onbegrijpelijk. Het college wil tijd om er eens rustig over na te denken. Dit is in de ogen van de PvdA een reden van niets met als enig gevolg dat de Dagobert Duck berg nog hoger wordt door een verdere besparing op de kapitaalslasten.

Natuurlijk kan ook de raad met voorstellen komen. Dat doet de PvdA vandaag ook, maar daar komen we vanavond over te spreken bij de behandeling van één van de door ons in te dienen moties. Maar de PvdA en ook andere partijen hebben dat eerder gedaan tijdens de behandeling van de Kaderbrief, afgelopen juni. Terecht want in het destijds aangenomen amendement stond vermeld dat ook de raad initiatieven kon aandragen die uit het fonds ‘Van onder op’ konden worden gefinancierd. Deze financieringsmogelijkheid van de raad is zonder enig overleg en dus tegen alle regels in door het college geblokkeerd. Dat het college bij belangrijke ontwikkelingen niet raadpleegt en steeds vaker aangenomen of door het college overgenomen moties en zelfs nu een amendement terzijde schuift vindt de PvdA politiek onaanvaardbaar. Kijk naar de gang van zaken rondom de Stationsstraat en het circuit Prikkedam en recentelijk de moties over de bevriezing van de onroerende zaak belasting en de plastic tasjes. Dat geldt zoals gezegd ook voor de in juni jongstleden aangenomen moties met concrete voorstellen tot eenmalige uitgaven in het kader van het ingestelde fonds ‘Van onder op’. Het college is destijds verzocht onderzoek te verrichten naar cash subsidies bij aankoop of aanleg van regenwaterinstallaties, het plaatsen van panna kooien of vergelijkbare voorzieningen in ieder dorp en het op een rijtje zetten van het maken en verspreiden van uitnodigingskaarten. De PvdA wil graag weten hoever de betreffende onderzoeken zijn gevorderd, zodat we kunnen bekijken of we op korte termijn tot uivoering van die plannen kunnen overgaan. Zoals ook al gemeld is de motie over de onroerende zaak belasting door het college terzijde gelegd. Zoiets irriteert vanuit de tenen, maar op dit onderwerp komen we later vandaag terug.

Het college voert in de ogen van de PvdA actuele ontwikkelingen niet afdoende door in de financiën. Voorbeelden hiervan zijn te hoge reserves zonder adequate onderbouwing, het handhaven van het budget voor strategische aankopen, terwijl het college zelf aangeeft dat die aankopen niet veel meer zullen voorkomen en de terughoudendheid bij het verhogen van de waarde van niet in exploitatie genomen gronden. Natuurlijk vloeit hier geen bloed uit voort, maar we moeten gewoon reëel boekhouden. Onze onvrede hierover uit zich ook in een aantal vanavond in te dienen moties en amendementen.

De PvdA maakt zich zorgen over de verschillen van inzicht bij de OWO gemeenten over de organisatorisch/juridische aan pak van de gebiedsteams. Er openbaart zich een verschil van inzicht over de vraag of het verstrekken van zorg een basistaak van de gemeente is. Het lijkt er op dat in ieder geval Weststellingwerf deze vraag bevestigend beantwoordt. Voor hen een reden om niet intern of extern te verzelfstandigen, maar het gebiedsteam onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke organisatie. Dit voornemen van Weststellingwerf staat haaks op de voorstellen van het college die wij volgende week gaan bespreken. De PvdA verwacht dat dit na 1 januari aanstaande een grote hobbel gaat worden bij de besprekingen over verdergaande samenwerking.

Een ander punt waar de PvdA aandacht voor wil vragen is de overlast van jongeren in Haulerwijk. Wij weten dat de portefeuillehouder samen met de politie volop met deze zaak bezig is, maar tegelijkertijd constateren we dat de overlast eerder groter dan kleiner wordt.

De PvdA wil deze gelegenheid aangrijpen om nog maar eens te wijzen op het belang van cultuur en een goed monumentenbeleid. In de loop der jaren zijn de budgetten voor monumentenbeleid verlaagd van 50.000 tot 25.000 en het bedrag dat Kunstwerf te besteden heeft is gekrompen van 50.000 tot 22.500. Wij vinden dat de nu geldende bedragen, gezien de huidige gezonde financiële positie van de gemeente, op termijn best wel weer kunnen worden verhoogd.

Rondom de plannen in Donkerbroek is het angstig stil. En dat is jammer. Wij roepen Plaatselijk Belang Donkerbroek op de raad op korte termijn bij te praten over de huidige stand van zaken.

In iedere begroting nemen extra uitgaven voor het ambtelijk apparaat een prominente plaats in. Het is voor raadsleden erg lastig om de noodzaak van die uitgaven te beoordelen. We kunnen niet anders dan afgaan op de onderbouwing van het college. Niettemin wil de PvdA onze gevoelens langs deze weg toch een keer uiten.

De onderlinge verhoudingen in de raad zijn door de bril van de PvdA bekeken verbeterd. Opvallend is ook de meer duale houding van de VVD fractie na het vertrek van de heer Derks. De contacten met de coalitiepartijen worden steeds plezieriger, hoewel de zure toon van de heer Dongstra tijdens de raadsvergaderingen nog steeds hoogtij viert. Wij vinden het jammer dat de debatten van enkele collegeleden met mevrouw Koopman met de regelmaat van de klok ontsporen. Wij roepen betrokkenen op daar mee op te houden. Wellicht is een goed gesprek aan te raden.

10 november 2016