Door Simon ter Heide op 16 september 2014

Jeugd- en ouderenzorg op afstand??

Op 1 september jongstleden is in Ooststellingwerf het eerste gebiedsteam opgestart. Dit team zit in het Gezondheidscentrum. Dit is de opmaat tot de vorming van drie gebiedsteams die volledig operationeel moeten zijn per 1 januari 2015. In deze teams zijn deskundigen ondergebracht die de jeugd- en de ouderenzorg dicht bij de mensen moeten brengen. Zij moeten de problemen in kaart brengen, kijken of er vanuit de kring van familie of bekenden hulp geboden kan worden of dat er andere professionals bijgehaald moeten worden. Op 1 september jongstleden is er een pilot gestart. Het college van B & W stelt de raad voor de gebiedsteams uiterlijk 1 januari 2017 onder te brengen in een nog nader te bepalen rechtspersoon. Dit in tegenstelling tot Weststellingwerf. Daar blijven de gebiedsteams functioneren onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
De PvdA vindt het veel te vroeg om nu al een besluit tot verzelfstandiging te nemen. Een goede motivatie voor die keus ontbreekt en er zijn in hun ogen nog heel veel politieke, juridische en financiële valkuilen die om opheldering vragen. Via een amendement stelt de PvdA de raad dan ook voor om pas in veel later stadium een besluit over al of niet op afstand zetten van de gebiedsteams te nemen.

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide