Door op 16 november 2013

Kater

Katergevoel na behandeling begroting 2014 

Na een lange dag vergaderen over de begroting 2014 moeten we helaas de conclusie trekken dat onze voorstellen tot bijstelling van de voornemens van het college nauwelijks weerklank hebben gevonden. De afgelopen drie jaar heeft de gemeente maar liefst 6,5 miljoen euro overgehouden. Voor de PvdA aanleiding om te proberen de in onze ogen ongewenste bezuinigingen op vrijwilligerswerk, de stichting Kunstwerf en het jeugd- en jongerenwerk terug te draaien. Het college en de coalitiepartijen bleken helaas ongevoelig voor onze argumenten. Ook onze poging om een structureel budget voor milieu in de meerjarenramingen op te nemen leed schipbreuk. Bij de stemming over ons voorstel om de subsidie voor Open Stal met 1800 euro te verhogen tot 5000 euro staakten de stemmen. Bij de herstemming in de volgende raadsvergadering zal er waarschijnlijk wel een meerderheid ontstaan. Er rest ons niet anders dan deze beleidsvelden prioriteit te geven bij de komende verkiezingen.
Alg beschouw
Het was ook deze avond weer opvallend hoe kritisch voorstellen van de oppositiepartijen worden benaderd, zelfs als het de bedoeling is om bestaande initiatieven een extra impuls te geven. Vanaf onze kant hebben wij de ingediende moties en amendementen van de coalitiepartijen wel op hun merites beoordeeld. Wij verleenden steun aan moties om te komen tot lastenverlichting voor dorpshuizen, het oppakken van de realisatie van plannen om te komen tot een gemeenschapscentrum in Donkerbroek, het waar nodig uittrekken van gelden voor het vervaardigen van een ontmoetingsplein inzake het project ‘gluren bij de buren’ in Oosterwolde en initiatieven om de verkoop van bouwterreinen vlot te trekken.