16 maart 2015

Met twee stempassen naar de stembus

Op 18 maart mogen we met twee stempassen naar de stembus.  Naast leden voor de Provinciale Staten kiezen  we ook die  van het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân.

Dit is een aansporing om het  belang van Wetterskip Fryslân weer eens onder de aandacht te brengen. En hoewel alle partijen droge voeten, schoon en genoeg water willen, valt er nog genoeg  te kiezen bij  de waterschapsverkiezingen.

Van oudsher waren waterschappen er  voor boeren en buitenlui. De belangen van de landbouw stonden  voorop.  Tegenwoordig staan de belangen van landbouw en natuur  vaak tegenover elkaar.
We vinden dat ze juist goed samen moeten gaan !
Voor ons staat vooral de burger voorop. En wij pleiten  dan ook voor meer  aandacht voor de waterhuishouding in onze steden en dorpen.  Door overheden,  die Water als uitgangspunt in hun plannen moeten opnemen, maar ook door de  burgers zelf. Het overtollige regenwater kan beter  worden opgevangen  in een bloementuin  dan  in een tuin vol tegels.
We moeten bovendien zuinig zijn op zoet water. Dat moet worden bewaard in bergingspolders, in brede sloten met natuurvriendelijke oevers, in vijvers en vaarten.

We moeten slimmer met ons water omgaan. Waterberging  laat zich prima combineren met recreatie en toerisme en dat is ook nog eens  goed voor de werkgelegenheid.
Watervervuilingen door medicijnresten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen ed  zijn ernstig.
Door vervuiling aan de bron aan te pakken, worden onze rioolwaterzuiveringsinstallaties minder belast en uit  rioolslib kun je energie winnen.  Met een technologisch topinstituut als Wetsus in Leeuwarden hebben we de bakermat van vernieuwingen binnen onze provinciegrenzen.  Ook dat levert  Goed Wurk op.

Wij roepen burgers  om  op 18 maart allebei hun stemmen te gebruiken  en te kiezen  voor droge voeten, schoon en voldoende water op een sociale manier. Wij kiezen niet alleen voor duurzaamheid en innovatie, maar er ook voor dat  de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. En natuurlijk moet de vervuiler betalen.

Water is van levensbelang. We drinken, wassen, poetsen, koken etc………(met) water. Een goed waterschapsbestuur moet de juiste keuzes maken voor burgers, hun kinderen en kleinkinderen. Maar laten we niet vergeten hoe leuk water is.  Zwemmen, spelen, vissen, roeien, varen…….we doen het allemaal in Fryslân. En schaatsen natuurlijk………………………

Lutz Jacobi,  woordvoeder Water PvdA Tweede Kamerfractie
Henni van Asten, lijsttrekker PvdA Wetterskip Fryslân.