Door op 22 april 2014

Middelen Minima beleid

Amendement bij voorstel nr 13
Onderwerp/ontwerpbesluit: Jaarstukken 2013

De raad van de gemeente Ooststellingwerf in vergadering bijeen d.d. 22 april 2014

Ondergetekende stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
Tussen punt 3 en 4 het punt 3a toevoegen luidende:

• De overgebleven middelen op het onderdeel minimabeleid ad € 48.000 niet in de Algemene Reserve te stoppen maar het bedrag beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel, namelijk de minima, de mensen die een steuntje in de rug van deze gemeente goed kunnen gebruiken

En vervolgens
• Het bedrag bij punt 4 verlagen met de bedragen die in aangenomen amendementen zijn opgenomen

Toelichting:
Hoewel het college aangeeft een royaal en loyaal minimabeleid te voeren, krijgen wij andere geluiden te horen.
Minima en vooral kinderen van minima hebben het moeilijk. Het is lastig mee doen met sportactiviteiten, muziek- en dansonderwijs en het is moeilijk om aan schoolreisjes deel te nemen. De PvdA wil nog meer mogelijkheden scheppen om daarin te voorzien. Veel jongeren komen niet aan ‘meedoen’ toe, omdat zij moeten werken om het gezinsinkomen op een dusdanig peil te brengen dat het gezin rond kan komen. Het Rijk heeft dat ingezien en heeft extra gelden beschikbaar gesteld om de gevolgen van armoede vooral voor kinderen aan te pakken.
De kloof tussen arm en rijk en tussen assertieve mensen en mensen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen, wordt steeds groter. Dat schept een tweedeling in de maatschappij, die ongewenste effecten kan hebben.

Ondertekening en naam:
Partij van de Arbeid, Simon ter Heide