24 juni 2017

Mooie resultaten Kaderbrief 2018-2020

Nieuw beleid

Het college deed in de Kaderbrief het voorstel om geen nieuw beleid en geen actualisatie van de beleidsprogramma’s te doen. De gemeenteraad was het daar echter over de hele breedte niet mee eens en diende 31 moties en 2 amendementen in. De PvdA was hoofdindiener van één amendement en drie moties en diende daarnaast veel moties samen met andere partijen in.

OZB en belastingen

Er waren twee scenario’s voor het verlagen van de tarieven rioolheffing. Het college stelde voor om te kiezen voor de kleinste verlaging van de tarieven. Door het amendement van de Partij van de Arbeid blijft de mogelijkheid bestaan dat er tijdens de begrotingsbehandeling een keuze gemaakt kan worden uit twee verlagingsmogelijkheden. De VVD diende, mede ingediend door de PvdA, een amendement in voor handhaving (en niet verhoging) van de huidige OZB-tarieven. Beide amendementen werden aangenomen.

Subsidie Kunstwerf

De motie van de PvdA voor een extra subsidie (terugbrengen op het oorspronkelijke subsidie peil) voor Kunstwerf, een organisatie die ontzettend veel werk verzet voor weinig geld, werd mede ingediend door alle andere partijen. Het college nam de motie over.

Welzijn en educatie

In het kader van welzijn en educatie werden (bijna) raadsbrede moties ingediend voor verhoging van de dorpsbudgetten, bewustwordingscampagne cyberpesten, bijdrage Alzheimercafé en uitbreiding uren opbouwwerk. Deze moties werden door het college overgenomen, behalve de motie voor uitbreiding van het aantal uren opbouwwerk. Maar deze motie haalde het alsnog door de steun van Groen Links, OoststellingwerfsBelang en Partij van de Arbeid. Deze motie is ingediend naar aanleiding van het rapport over de aandachtsgebieden (Haerenkwartier en Haulerwijk).

Verkeersveiligheid

De veiligheid voor fietsers stond in drie moties centraal. Het gaat dan om een fietsverbinding Ravenswoud-Appelscha en de Grindweg Nijeberkoop-Oldeberkoop. De PvdA diende beide moties mee in en is blij dat er onderzocht wordt hoe de veiligheid voor fietsers verhoogd kan worden. De motie voor een fietspad Rondweg N919 (rond Oosterwolde) haalde het niet; wat de PvdA betreft kunnen fietsers ook prima door Oosterwolde blijven fietsen. Bovendien levert het geen extra veiligheid op zolang een dergelijk fietspad uitkomt bij de brug in de N919-Opsterlandse Compagnonsvaart. Hoewel iedereen het er over eens is dat op dat punt aandacht moet zijn voor fietsers is het nog niet zover dat een oplossing aanstaande is.

Een motie ter verbetering van de veiligheid voor fietsers en andere weggebruikers over graskeien en extra wegbelijning werd ook overgenomen.

Flippobrug

Gemeenteraad wil Flippobrug in regenboog kleuren schilderen.

Dit onderwerp kan bijna niemand zijn ontgaan. Op Facebook en op de internetpagina van de NOS werd het ontwerp voor een regenboog beschildering van de brug breed gedeeld. De PvdA wilde een motie indienen om de brug van een nieuwe coating te voorzien. De mooie RODE kleur is immers al lang niet meer mooi rood, maar de VVD kwam net even eerder met de motie om de Flippobrug in de regenboogkleuren te schilderen. Wij hebben deze motie van harte mee ingediend. Deze motie haalde het ruimschoots, CDA en OoststellingwerfsBelang stemden verdeeld.

Duurzaamheid

Hoewel het college de motie duurzaamheid (een uit meerdere moties samengestelde motie) ontraadde omdat er in september een nieuw milieubeleidsplan in de raad aan de orde komt, haalde deze motie het ruim. In de motie wordt het college  onder andere opgeroepen doelstellingen te formuleren en daarbij onder andere stichting DO! en energiecoöperatie “De Eendracht” te betrekken, plannen te maken om onze inwoners te ondersteunen te komen tot energieneutraal wonen en een klimaatactieplan op te stellen.

Cursus politiek actief en scholierenprogramma

Het afgelopen jaar hebben meerdere klassen van het Stellingwerf College deel genomen aan het scholierenprogramma dat de raad (en griffie) in samenwerking met Prodemos hebben georganiseerd. Vele, vele scholieren leerden dat de burgemeester niet de baas is van de gemeente, maar dat  de gemeenteraad dat is. Ook maakten zij kennis met het werk van raadsleden en gingen het debat met elkaar aan over een actueel onderwerp.

In het voorjaar van 2017 werd de cursus “politiek actief” gegeven. In vier avonden wordt uitgelegd hoe de politiek werkt, wat de gemeente doet, wie waarvoor verantwoordelijk is etc. Een onderdeel van de cursus is het bijwonen van een raadsvergadering als gast van de raad en het speeddaten met raadsleden. Tenslotte is aan iedereen de mogelijkheid geboden één of meerdere fractievergaderingen bij te wonen. Er deden deze keer 50 mensen mee, een erg grote groep. Dat was ook één van de redenen om deze training vaker te organiseren. Een kleinere groepsgrootte is beter. De PvdA is blij dat deze, door ons ingediende motie (met mede-indiening van bijna alle partijen) unaniem is aangenomen.

De raad zelf

Ook onze motie voor het weer in ere herstellen van de fractiebudgetten werd breed gedragen. De fracties krijgen een budget om bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren of sprekers uit te nodigen. Een kleine bijdrage om het raadswerk gemakkelijker te maken.

Tevreden

De Partij van de Arbeid is erg tevreden met het verloop van deze Kaderbriefbespreking. Niet alleen door de vele binnengehaalde punten die van belang zijn voor onze inwoners, maar omdat alle moties in goede harmonie tussen alle partijen werden besproken in de week voor de raadsvergadering. Overleg tussen de fracties leidde tot mooie voorstellen voor onze inwoners. En daar zijn wij blij mee!

Meer weten: bel of mail met Simon ter Heide (06-53740896) of Fimke Hijlkema (06-51506168)