Door Simon ter Heide op 5 mei 2014

Motie Vrijwilligers buurtbemiddeling

Onderwerp: Vrijwilligers buurtbemiddeling

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat
• er een pilot buurtbemiddeling is die tot 1 juli 2014 duurt
• er nog geen evaluatie van deze pilot is gehouden, maar
• deze pilot zeer succesvol lijkt
• deze pilot zeker vervolg zou moeten krijgen
• er twaalf vrijwilligers actief zijn in deze pilot
• er in 2013 geld is overgebleven op de post vrijwilligerswerk

roept het college op
• De pilot voort te zetten in de tweede helft van 2014
• De hiervoor benodigde middelen te halen uit het overgebleven geld van de post vrijwilligerswerk in de jaarrekening 2013 (mits die financiële middelen per amendement zijn overgeheveld naar 2014, als dat niet het geval is deze middelen uit de algemene reserve te halen omdat de AR dan is opgehoogd met de overgebleven middelen voor het vrijwilligerswerk)

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening, naam en datum:
Partij van de Arbeid, Simon ter Heide

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide