Door op 29 september 2014

Nota van uitgangspunten buitengebied biedt weinig kansen voor natuur.

In de laatste raadsvergadering is de nota van uitgangspunten buitengebied vastgesteld. Het buitengebied is belangrijk voor de landbouw, de natuur en de recreatie. Wijlen PvdA-gedeputeerde Anita Andriesen probeerde als geen ander het evenwicht tussen deze drie te vinden en te behouden in het belang van de ‘kwaliteit van de romte’. En die ‘kwaliteit van de romte’ is wat de PvdA-fractie in Ooststellingwerf betreft niet helemaal gewaarborgd. De oppositiepartijen dienden vele amendementen in, in een poging om er voor te zorgen dat de natuur hetzelfde uitgangspunt krijgt als de landbouw, maar dat mocht niet baten. Toch kreeg de PvdA één amendement aangenomen.
Het uitgangspunt ‘nee, tenzij’( wat betekent dat iets niet mag, tenzij ….), is verlaten en vervangen door ‘ja, mits’. Ja, mits houdt in dat in principe alles mag mits er een reden is om dat niet toe te staan. Landbouw en natuur zijn beide basisfuncties. Maar wat het college en de coalitiepartijen betreft mag de landbouw uitbreiden als dat nodig is (‘ja, mits’) en meldt het college dat ze inzet op behoud van natuur. Bovendien schrijft het college dat alleen de EHS (Ecologische HoofdStructuur) en Natura 2000-natuurgebieden geborgd worden, terwijl dat dus niet geldt voor overige natuur. Kort gezegd: er is geen enkele garantie dat de bestaande natuurgebieden blijven bestaan. Althans zo ervaren de oppositiepartijen dat, de coalitiepartijen denken er anders over. Voor de recreatiesector is het ook belangrijk dat de ‘kwaliteit fan de romte’ van Anita Andriesen blijft bestaan. Anita andriessen

Wat de recreatiesector betreft dienden de coalitiepartijen een amendement in om de uitbreiding tot 25 kampeerplaatsen (op kleine campings) mogelijk te maken. Tijdens de commissievergadering pleitte de wethouder nog voor handhaving van een aantal van 15 plaatsen, nu nam het college het amendement van de voltallige coalitie over. Uitbreiding van kampeerplaatsen vindt het college dus prima, maar hetzelfde wil men niet laten gelden voor trekkershutten en vakantiewoningen in agrarische gebouwen. De PvdA is voorstander van het op meerdere plaatsen mogelijk maken van trekkershutten. Het door ons ingediende amendement werd door de hele raad, op Jan Oosterloo na, gesteund.
De PvdA heeft er ook voor gepleit om het mogelijk te maken om in leegstaande boerderijen kangoeroewoningen of woongroepen te huisvesten. Er wordt steeds meer verwacht dat mensen voor elkaar (gaan) zorgen. Dat kan uitstekend als men samen in bijvoorbeeld een woongroep of samen met meer generaties bij elkaar kan wonen. kangeroewonen

Ook hebben wij onze zorgen geuit over de uitgangspunten voor de nota archeologie die binnenkort door de raad zal moeten worden vastgesteld.