Door op 19 februari 2016

Ophef over kapvergunning

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari jl. ontstond ophef over de kap van 5 esdoorns op het Harambe terrein. De hiervoor benodigde kapvergunning was niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Uiteindelijke leidde dit tot een motie van wantrouwen tegen het college.


Wat staat er in het bestemmingsplan?
In april 2015 heeft de raad unaniem het bestemmingsplan voor het oude Harambe-terrein vastgesteld. In dat bestemmingsplan staat  op pagina 17: ‘er worden geen gebouwen gesloopt en geen bomen gekapt’. En daar was de Partij van de Arbeid het van harte mee eens, omdat er 5 esdoorns en 1 mooie rode beuk op het Harambe-terrein staan. Bovendien ging het ook nog om de bouw van vijf gelijkvloerse energiezuinige woningen en daar is, denken wij, behoefte aan.

Het college verleent een kapvergunning
In de Nieuwe Ooststellingwerver van 30 december konden we lezen dat het college een kapvergunning heeft verleend voor het kappen van 5 esdoorns op het Harambe-terrein, omdat de bomen de beoogde uitvoering van het bouwplan in de weg staan. Het college denkt ook dat de bomen het woongenot van de toekomstige bewoners van de te bouwen woningen in onaanvaardbare mate beperken. En het college vindt dat een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang dat belangrijker is dan het duurzaam behoud van de bomen. Het college zegt wel dat de bomen moeten worden vervangen door 5 lindebomen.

Waarom is (een deel van) de raad teleurgesteld?
Een deel van de raad vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat het college zo maar een kapvergunning/omgevingsvergunning verleent zonder de raad daarover vooraf in te lichten. De voltallige raad heeft immers in het bestemmingsplan nadrukkelijk aangegeven dat de bomen moeten blijven staan. De projectontwikkelaar weet dat en kan er bij de bouw van de woningen rekening mee houden. Wethouder De Boer zei nog wel dat het misschien beter was geweest als de raad hierover was ingelicht, maar dat is een doekje voor het bloeden want het is al gebeurd. De vraag is nu natuurlijk: kan het college zo maar elk besluit van de raad herroepen en overrulen. De raad had immers expliciet aangegeven blij te zijn dat de bomen gespaard zouden blijven in het bestemmingsplan en de vaststelling van het bestemmingsplan blijkt nu een wassen neus.

Wat gaat dit betekenen voor bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied?
Daarin wordt ook aangegeven dat we bepaalde gebieden bestemmen voor natuur of elzensingels e.d. We bepalen daarin welke gebieden beschikbaar zijn voor natuur en welke voor landbouw. Betekent het nu dat het college dat ook allemaal kan wijzigen? Wat is het raadsbesluit over het bestemmingsplan dan nog waard? Wat zijn raadsbesluiten dan überhaupt nog waard?

Omdat het college niet bereid was ook maar enige handreiking te doen omdat de zaak ‘onder de rechter was’ is een motie van wantrouwen ingediend. Deze motie haalde het overigens niet.