Door op 30 oktober 2014

Oppositie zegt vertrouwen op in wethouder Sierd de Boer

De ondergetekenden, Partij van de Arbeid, Simon ter Heide; Groen Links, Gerda Koopman; D 66, Tammo Munting; Stellingwerf +, IJp van der Veen; leden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,

Overwegende, dat wethouder Sierd de Boer inzake het Centrumplan:
1. onvoldoende regie heeft gevoerd op een zeer belangrijk dossier. Een wethouder hoort er bij dit soort belangrijke kwesties bovenop te zitten. Hij moet ervoor zorgen dat er direct door de projectleider aan hem wordt gerapporteerd indien wezenlijke pijlers onder het project ter discussie komen, zodat hij waar nodig de raad kan informeren om te voorkomen dat, zoals nu, bepaalde belangrijke zaken via een omweg bij de raad terecht komen met alle politieke gevolgen van dien;
2. voor de raadsvergadering geen kennis heeft genomen van de door de PvdA opgevraagde verslaglegging van de vergadering van 8 oktober van de projectleider met de voorzitters van OP en CCO, terwijl overduidelijk was dat dit verslag een belangrijke rol zou gaan spelen in het debat in de raad. Het opvragen van het betreffende verslag door de PvdA deed geen belletje bij hem rinkelen. Het bewijs, dat er bij wethouder Sierd de Boer onvoldoende sprake is van een politieke antenne. Het niet doorlezen van het verslag is mede de oorzaak van de totaal verkeerde reactie op de inspraakreactie van de voorzitter van OP;
3. de voorzitters van OP en de CCO volledig te kijk heeft gezet door hun inbreng tijdens de raadsvergadering af te doen als luchtballonnetjes en geruchten. Dit terwijl de naar voren gebrachte informatie nota bene door de gemeente zelf, onder verantwoordelijkheid van deze wethouder, aan de ondernemers is meegedeeld. De handelswijze van de wethouder heeft gezorgd voor een verstoring van de juist zo belangrijke relatie met de vertegenwoordigers van onze lokale ondernemers. Het onderlinge vertrouwen en het onderlinge respect heeft een stevige deuk opgelopen. Dit is schadelijk voor de voortgang van het project;
4. zoals vermeld heeft Sierd de Boer in de raad van 21 oktober 2014 gezegd, dat er slechts sprake zou zijn van proefballonnen en geruchten. Er is echter wel degelijk in het college gesproken over de mogelijkheid van verplaatsing van de Lidl naar buiten het kerngebied. Daarom heeft de projectleider hier ook met de voorzitters van OP en de CCO over gesproken. Dat is door de wethouder zelf aangegeven in het gesprek met de PvdA fractie. Dit staat haaks op de verklaring dat er slechts sprake zou zijn van proefballonnen en geruchten;
5. zich tijdens het gesprek met de PvdA fractie heeft verscholen achter de manier van handelen van de projectleider, in plaats van zijn verantwoordelijkheid te nemen;
besluiten gezien de vorenstaande overwegingen het vertrouwen in wethouder Sierd de Boer op te zeggen.
Bij de uiteindelijke afweging heeft ook meegespeeld de wijze waarop wethouder Sierd de Boer tijdens de raadsvergadering in september is omgegaan met de behandeling van de Nota van Uitgangspunten van het Bestemmingsplan Buitengebied.
en gaat over tot de orde van de dag.

De Nieuwe Ooststellingwerver van 29 oktober 2014 besteedde uitvoerig aandacht aan deze politieke gebeurtenis. De artikelen niet gelezen? Klik hier om dat alsnog te doen.