Door op 30 september 2016

PvdA blij met uitvoering motie Blijvers-lening

In mei 2015 heeft de Partij van de Arbeid een motie ingediend waarin het college werd verzocht een voorstel voor een zogenaamde ‘blijvers-lening’ te maken. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten had toen namelijk een ‘Blijvers-lening’ in de maak. Met deze blijvers-lening kunnen burgers hun huis levensloopbestendig maken. Het voorstel van PvdA, mede ingediend door Groen Links en StellingwerfPlus ging er van uit dat het college een voorstel aan de raad zou indienen om de regeling in te voeren. Met de invoering van de regeling kunnen mensen, wiens vermogen in het eigen huis zit, maar die niet over voldoende middelen beschikken om hun woning aan te passen aan de behoefte van de ouder wordende of minder gezond wordende mens, een lening krijgen om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

De fractie is ontzettend blij dat het college de motie nu uitvoert. Het biedt mensen kansen om te blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat betekent vaak ook dat de vertrouwde buren/mantelzorgers ondersteuning kunnen blijven bieden.

Zie voor meer informatie ook het bericht van de PvdA van mei 2016 over dit onderwerp.