Door op 3 juli 2013

PvdA houdt vinger aan de pols voor snel internet

Twee keer eerder al heeft de fractie van de PvdA Ooststellingwerf vragen gesteld over snel internet voor Langedijke. Gedeputeerden en wethouders namen daarop zelf een kijkje in Langedijke. Tot op heden is het helaas nog niet tot een oplossing gekomen. Volgens de PvdA is het daarom hoog tijd om nog een keer aandacht te vragen voor snel internet in Langedijke en andere dorpen.

In november 2012 heeft de fractie van de PvdA Ooststellingwerf vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over (het ontbreken van) snel internet in Langedijke. De fractie is in 2012 samen met haar Friese Statenfractie op bezoek geweest bij OBS De Stam en heeft met eigen ogen kunnen zien wat traag internet betekent voor de huidige digitale lesprogramma’s. Niet alleen voor de scholen, maar ook voor de bedrijven in dorpen met ontoereikend snel internet en voor de bewoners van die dorpen is het ondoenlijk om mee te doen met de digitale snelweg. Het Nieuwe Werken, waarbij veel meer mensen thuis moeten kunnen werken is niet mogelijk zonder snel internet.
Nadat de Statenfractie en de raadsfractie de vragen over snel internet stelden, gingen zowel de Gedeputeerde als de burgemeester en de wethouder van Onderwijs op bezoek in Langedijke. Zij overtuigden zich van de noodzaak van snel internet op het platteland.

Zowel college van GS als het college van burgemeester en wethouders hebben aangegeven dat ze willen werken aan snel internet. In februari 2013 heeft de PvdA fractie nóg een keer aandacht gevraagd voor het probleem. Een oplossing leek toen aanstaande. De fractie heeft nu begrepen dat er een proef is geweest en wil graag van het college weten of dat klopt, hoe die proef is verlopen en of er nu binnenkort wèl een oplossing voor handen is. Woordvoerder Fimke Hijlkema: “We willen onze dorpen leefbaar houden, snel internet kan er mede voor zorgen dat inwoners in de dorpen blijven wonen. Zij kunnen dan immers vanuit huis, dorpshuis of school beschikken over snel internet en hebben daarmee toegang tot de digitale snelweg. Elke maand vertraging is er één te veel’.

Hieronder de vragen

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Heeft het college na de laatste bespreking in de commissie nog acties ondernomen voor snel internet in Langedijke?
2. Zo ja, wat waren die acties en wat waren de resultaten van die acties?
3. Is het correct dat er in Langedijke een satellietproef is uitgevoerd?
4. Zo ja wat behelsde die proef en wat waren de resultaten van die proef?
5. Is het college op de hoogte van het feit dat de school inmiddels is gestopt met het schoolpakket Ambrasoft en dat men nu weer met een oud pakket gaat werken? En bent u er van op de hoogte dat op dit pakket geen ondersteuning meer zit?
6. Is er iets te zeggen over het moment waarop Langedijke (en andere dorpen) kunnen beschikken over snel internet?
7. Is het college nog voornemens weer contact op te nemen met de provincie over dit onderwerp, mede gelet op het feit dat de provincie nu de NUON gelden wil inzetten?
.

Toelichting:
De fractie van de PvdA heeft in november 2012 schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Daarna hebben zowel leden van GS als burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf bezoeken gebracht aan de basisschool van Langedijke om met eigen ogen te constateren dat het van essentieel belang is voor basisscholen, maar ook voor bedrijven en huishoudens met studerende kinderen, om te kunnen beschikken over snel internet. Vervolgens heeft de fractie van de PvdA in de commissie Welzijn van februari 2013 mondelinge vragen gesteld over hetzelfde onderwerp. Strekking was toen dat provincie en gemeente er alles aan zouden doen om er voor te zorgen dat Langedijke een pilotplaats werd. We zijn benieuwd naar de resultaten. De betrokkenen wachten al lang en elke maand vertraging is er één te veel.