Door op 15 februari 2014

PvdA: Zorg dicht bij huis belangrijk!

Iedereen heeft het er over. Er verandert de komende jaren veel in de zorg. Veel taken van het Rijk worden overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten staan dichter bij de mensen en krijgen nog meer mogelijkheden om samen met de inwoners, die zorg en ondersteuning nodig hebben, goede oplossingen te vinden. Op die manier ontstaat er ruimte voor maatwerk en gezond verstand.

 

Samen bepalen welke zorg nodig is

De PvdA wil zorg dichtbij mensen organiseren, in de eigen buurt of in het eigen dorp. Geen anonieme bureaucratische organisaties en regeltjes, maar thuiszorg zonder stopwatch en een wijkzuster in een modern jasje. De PvdA wil samen met de mensen bepalen wat er nodig is om iemand langer thuis te kunnen laten wonen. Dat kan door die mensen die zorg nodig hebben, op te zoeken en samen met hen te bepalen wat iemand nog zelf kan doen met hulp van buren of familie en als dat niet mogelijk is te bekijken wat er dan wel nodig is. Vervoer, begeleiding, verzorging, dagbesteding, woningaanpassingen en hulpmiddelen moeten beschikbaar blijven voor mensen met een lichamelijke beperking, voor chronisch zieken en voor kwetsbare ouderen. En wat ons betreft hoeft iemand van boven bijvoorbeeld de 80 (als er toch niets meer in zijn/haar situatie verbetert) niet elk jaar weer een aanvraag te doen.

Mantelzorg en vrijwilligers

Bij het bepalen van de hulp die nodig is wordt ook rekening gehouden met het eigen sociale netwerk. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken of (een vorm van) hulp kan worden geboden door familie, vrienden of buren. Dat heet mantelzorg. Mantelzorgers voelen zich vaak heel verantwoordelijk en geven de zorg niet zo maar weer uit handen. Dat betekent wel dat het risico bestaat dat de mantelzorger overbelast wordt. Om dat te voorkomen wil de PvdA dat mantelzorgers af en toe de zorg kunnen overlaten aan anderen.

Niet alleen wordt veel zorg verricht door mantelzorgers, maar ook veel vrijwilligers zijn actief voor mensen die kwetsbaar zijn. In onze verzorgings- en verpleeghuizen helpen veel vrijwilligers met koffieschenken of activiteiten. Ook de vrijwilligers van bijvoorbeeld De Zonnebloem, Humanitas of andere vrijwilligersorganisaties zorgen er voor dat kwetsbare mensen worden bezocht, eens naar de winkel kunnen of dat er gewoon een praatje wordt gemaakt.

Passende ondersteuning

Zoals hiervoor aangegeven worden mensen die zorg en begeleiding nodig hebben afhankelijker van hulp uit hun sociale netwerk. De PvdA Ooststellingwerf wil inwoners zo veel mogelijk helpen met deze veranderingen. We willen onder andere extra financiële middelen inzetten voor scholing van vrijwilligers en vervanging van mantelzorgers. Maar niet alleen vrijwilligers en mantelzorgers verdienen ondersteuning, de PvdA vindt dat er altijd een vangnet, passende zorg en ondersteuning moet zijn voor diegenen die niet meer zelfredzaam zijn. Van het WMO-budget blijft elk jaar geld over. Dat geld moet niet alleen worden ingezet voor extra ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook voor passende zorg en een sociaal vangnet.