23 april 2014

Reactie PvdA op college onderhandelingen

Het gesprek met de informateur verliep prima volgens de PvdA. Uit zijn eindrapport blijkt dat er verschillen van inzicht zijn tussen coalitiepartijen, maar van breekpunten voor samenwerking met de PvdA is geen sprake. Logisch, want politiek inhoudelijk ligt de PvdA veel dichter bij OB en het CDA dan de VVD.
Groot was de verbazing van de PvdA-fractie toen de informateur zijn conclusies presenteerde. De coalitiepartijen hadden nadrukkelijk verklaard samen door te willen gaan. De argumenten daarvoor waren hetzelfde waarom we dachten dat een informatie achterwege kon blijven. De PvdA heeft het gevoel dat ze samen met de andere oppositiepartijen voor een karretje zijn gespannen. Er is door hen veel tijd en energie gestoken in, zoals ons nu duidelijk is geworden, een toneelstuk voor de bühne.

Het college akkoord is ambitie loos, waarin de lopende zaken verder worden uitgewerkt en slechts heel mondjesmaat ruimte is voor nieuw beleid of het herstellen van de schade die door de bezuinigingen van de afgelopen vier jaar is aangericht.

De coalitie wil het minimabeleid handhaven op het huidige niveau. De PvdA niet, wij willen hier juist meer aan doen.
Verder is de PvdA het oneens met het voorstel van het college om de in 2013 overgebleven bedragen bij het minimabeleid en het vrijwilligerswerk naar de Algemene Reserve te boeken. Wij willen graag dat deze bedragen beschikbaar blijven voor het doel waarvoor ze in de begroting zijn opgenomen. Daartoe diende de PvdA amendementen en moties in, die haalden het niet.
De PvdA diende verder een motie in om de pilot buurtbemiddeling voort te zetten in de tweede helft van 2014. Ook vroeg zij te onderzoeken of het mogelijk is de bereikbaarheid van de peuterspeelzaal voor kinderen van minima te vergroten. Ook deze moties haalden het helaas niet. ‘Daarmee lijkt de toon weer gezet’, aldus fractievoorzitter Simon ter Heide.