Door op 29 augustus 2014

Rechtspositie medewerkers Sociale werkvoorziening

De PvdA Ooststellingwerf vindt dat de tijdelijke contracten van de medewerkers van Caparis die nog bestaan op 1 juli 2015 moeten worden omgezet in dienstverbanden voor onbepaalde tijd. Indien hiertoe niet wordt besloten belanden zij in de bijstand. In de ogen van de PvdA onterecht, omdat zij hun indicatie hebben gekregen onder het huidige regiem van de Sociale Werkvoorziening. Dan dienen zij ook als zodanig te worden behandeld.
Via een op 26 augustus 2014 in de gemeenteraad ingediende motie heeft de PvdA het college verzocht er alles aan te doen om deze wens van de PvdA te realiseren.
De motie werd verworpen met 11 tegen 8 stemmen. Oppositie voor, coalitie tegen.

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,
Overwegende:
– dat op 25 augustus 2014 het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Friesland (Caparis) heeft besloten het merendeel van de tijdelijke contracten van 318 werknemers te verlengen tot 1 juli 2015, de datum waarop de nieuwe Flexwet van toepassing wordt;
– dat voorafgaand aan deze besluitvorming de ondernemingsraad van Caparis op 27 juni 2014 een vertrouwelijke brief aan de fracties van de gemeenteraad heeft verzonden, welke brief de raadsfracties pas heeft bereikt minder dan een week voor de hierboven aangegeven datum van besluitvorming 25 augustus 2014;
– dat het college over de voorgenomen besluitvorming de raad op geen enkele wijze heeft ingelicht, terwijl dit in verband met het belang van de zaak wel voor de hand had gelegen;
– dat de hiervoor geschetste omstandigheden er toe hebben geleid dat er geen inhoudelijk debat over deze belangrijke kwestie met het college heeft plaatsgevonden;
– dat de hierboven geschetste omstandigheden in hoge mate worden betreurd;
– dat ondergetekenden ook met het oog op de toekomstige besluitvorming er behoefte aan hebben hun standpunt ten aanzien van deze materie alsnog kenbaar te maken;
– dat de 318 medewerkers volgens het huidig regiem een SW indicatie hebben gekregen met als gevolg dat zij ook dienen te worden behandeld conform de thans geldende SW voorzieningen;
– dat uit de berekeningen van de ondernemingsraad blijkt, dat het financieel onaantrekkelijk is om de tijdelijke contracten niet om te zetten in een vast contract.

verzoekt het college:
– zowel uit menselijk oogpunt als om financiële redenen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de op 1 juli 2015 nog bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling worden omgezet in vaste contracten voor onbepaalde tijd;
– de raad de komende periode regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die er in dit belangrijke dossier plaatsvinden en waar nodig overleg met de raad te plegen via de Commissie Samenleving
en gaat over tot de orde van de dag.