Door op 3 augustus 2014

Uitkeringsgerechtigden ongehoorzaam?

De gemeente Ooststellingwerf is een sociale gemeente. Dat stralen de gemeenteraad als kaderstellende instantie en het college bij de uitvoering van het beleid al jaren uit. In dat licht roept het artikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 26 juli de nodige vragen op. De teneur is dat Ooststellingwerf aan mensen die een uitkering ontvangen verhoudingsgewijs vaak een kortingsmaatregel oplegt. Het lijkt de fractie van de PvdA Ooststellingwerf verstandig deze vragen via deze weg aan het college voor te leggen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te
beantwoorden:
1. Wat is de reden dat het percentage kortingsmaatregelen in de gemeente Ooststellingwerf zo hoog is? Zijn de uitkeringsgerechtigden hier ongehoorzamer dan elders of is het college strenger dan in andere gemeenten?
2. Indien dat laatste het geval is, is het dan niet wenselijk om het beleid op elkaar af te gaan stemmen, bijvoorbeeld in het kader van de VFG?
3. In het artikel wordt de portefeuillehouder als volgt geciteerd: “Ik wil Ooststellingwerf niet met andere gemeenten vergelijken. Wat ik belangrijker vind is dat we weinig negatieve signalen krijgen. In anderhalf jaar kregen we maar negen bezwaarschriften, waarvan er misschien twee gegrond zijn verkaard”. Betekent dit, dat het college het standpunt inneemt dat het beleid goed is, omdat er niet tegen wordt geprotesteerd? Zou het ook niet zo kunnen zijn, dat deze kwetsbare mensen het moeilijk vinden om bezwaar aan te tekenen of het niet durven omdat ze sancties vrezen? Waarom wil het college het gevoerde beleid niet met andere gemeenten vergelijken? Heeft Ooststellingwerf de wijsheid in pacht?
4. Is het mogelijk dat de raad in het kader van haar controlerende functie geanonimiseerd inzage krijgt in de betreffende dossiers?
5. Zijn er standaard regels aan de hand waarvan de hoogte van het kortingspercentage wordt vastgesteld?
6. Is het artikel in de Leeuwarder Courant voor het college aanleiding om het gevoerde beleid nader tegen het licht te houden?