Door op 21 november 2015

‘Van onder op’

Ruimte voor maatschappelijke- en economische initiatieven.

Door een meevaller bij de heffing van belasting op kabels en leidingen heeft de gemeenteraad besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatschappelijke- en economische initiatieven vanuit de bevolking.

Op de raadsvergadering van 17 november 2015 is urenlang gediscussieerd over de wijze waarop deze regeling vorm gegeven moest worden. Aan welke criteria moeten de aanvragers voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen? Welke activiteiten vallen er nu juist niet onder? Kunnen ook natuurlijke personen een aanvraag indienen? Wie beoordelen de aanvragen? Moet er ook een publieksjury komen? In welke periode zijn welke bedragen beschikbaar?

De PvdA vond de procedure voorstellen van het college omslachtig en duur. Eerst een beoordeling door ambtenaren, hulp voor de aanvragers door het ambtelijk apparaat, een onafhankelijke commissie en ook nog een publieksjury, met als gevolg overheadskosten die kunnen oplopen tot wel 100.000 euro. Ook was de mogelijkheid opgenomen om bedragen uit te keren aan natuurlijke personen, met alle financiële risico’s die daaruit voort kunnen komen.

Voor de PvdA aanleiding om een vijftal amendementen in te dienen. De raad bleek gevoelig voor onze argumenten, zodat de regeling hier en daar in positieve zin werd aangepast. Het geld wordt in drie tranches van steeds 333.333 ter beschikking gesteld. Het college deed daarbij de toezegging dat er alles aan gedaan zal worden om de kosten binnen de perken te houden. Evaluatie van de uitgaven vindt plaats direct na de eerste tranche in het voorjaar van 2016. De onafhankelijke commissie wordt in omvang beperkt en de mogelijkheid van geldverstrekking aan natuurlijke personen komt te vervallen. Of er al of niet een publieksjury komt is niet zeker. Hierover staakten de stemmen, waardoor er over dit onderdeel volgende maand een herstemming komt.

De bijstellingen waren voor de PvdA voldoende om voor het voorstel te stemmen. Nu maar hopen dat de respons vanuit de bevolking leidt tot hele goede nieuwe initiatieven.