Welzijn op dorpse schaal en nog veel meer ‘Berkoop’

4 november 2017

In de reeks dorpsvisites van de fractie van de PvdA Ooststellingwerf werd op zaterdag 28 oktober jl. Oldeberkoop bezocht. De raadsleden waren onder de indruk van het project/stichting ‘Welzijn op dorpse schaal’ en ze spraken met Plaatselijk Belang over de totstandkoming van de nieuwe dorpsvisie en over woningbouw. Tot slot bezocht de fractie de snackbar ’t Koepelbos.
Welzijn op dorpse schaal
Enthousiast als altijd vertelde Anneke Lukkes uitgebreid over het project ‘Welzijn op dorpse schaal’. Toen Oldeberkoop bezig was met het bouwen van het MFA Mejander was één van de doelstellingen de leefbaarheid te bevorderen. Het MFA zou hierbij een sociale ontmoetingsplaats gaan worden. Het plan was ook nog om een ‘buurtmeester’ aan te stellen die vrijwilligerswerk zou coördineren en activiteiten zou organiseren. Dit idee van buurtmeester is toen met de gemeente overlegd, maar helaas is dit niet verder uitgewerkt. De sociale ontmoetingsplek voor mensen bleef een drijfveer voor het bestuur (en anderen) van het MFA. En men is gewoon gestart met het organiseren van een beweegactiviteit. Die werd in eerste instantie door ongeveer 70 mensen bezocht en van hieruit is men verder gaan organiseren. Op dit moment wordt er veel georganiseerd voor 80-plussers door zo’n 15 vrijwilligers die graag wat willen doen voor het dorp en voor elkaar. Met een subsidie van het Iepen MienskipsFûns (provincie Fryslân) van € 10.000 kan men veel doen, maar dat kan geen jaren achtereen. De inwoners betalen overigens hiervoor ook een eigen bijdrage.
Sinds kort zijn er niet alleen activiteiten voor ‘senioren’, maar ook voor kinderen en jongeren zoals een knutselclub. En er borrelen voortdurend nieuwe initiatieven en ideeën op, dus het houdt hier beslist niet mee op. In termen van het sociaal domein vindt de PvdA Ooststellingwerf dit een voorbeeld van participatie, bestrijding van eenzaamheid en nog veel meer. Een fantastisch initiatief en de fractie was dan ook erg onder de indruk van het vele werk dat wordt verzet. Een puntje van zorg is nog wel de financiering van dit initiatief voor de komende jaren.
Kunstbos
Vervolgens heeft de PvdA Ooststellingwerf uitgebreid gesproken met Jeen Nijboer en Anne Meestringa van Plaatselijk Belang. Het dorp is erg actief en heeft net het Molenbosch aangekocht. Daar is veel energie in gestoken. Men wil, buiten de Open Stal periode om, een kunstroute door de bossen van Oldeberkoop creëren om zodoende het toeristenseizoen te verlengen. Voor de aankoop van het bos heeft men subsidie gekregen uit fondsen en van particulieren.
Woningbouw
Uiteraard zijn de nieuwbouw op het Blughutterrein en de bouwplannen op ’t Hooge besproken. Plaatselijk Belang heeft ook een nieuwe dorpsvisie opgesteld die binnenkort wordt gepresenteerd; wonen, leefbaarheid en zorg zijn enkele onderwerpen die daarin aan de orde komen.
Daarna ging de fractie naar snackbar ’t Koepelbos om aan inwoners de gelegenheid te bieden in gesprek te gaan. Helaas werd deze keer van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. We hopen dat dit betekent dat de inwoners van Oldeberkoop niets te klagen of te vragen hebben.