Door op 31 mei 2017

Woonvisie, drie keer is scheepsrecht?

Drie keer heeft het college een concept woonvisie opgesteld. Ditmaal haalde het concept de raadsvergadering en werd de woonvisie vastgesteld, maar dat ging niet zonder slag of stoot.
Ambitie
Het college gaat uit van het krimpscenario. De eerste jaren zullen nog 190 woningen nodig zijn, daarna zal er sprake zijn van het ontstaan van leegstand. Hoe, waar en welke woningen nu nog gebouwd gaan worden is niet terug te vinden in de woonvisie. Deze woonvisie is dan ook een visie op hoofdlijnen.
De uitdaging zit niet alleen in de krimp, maar ook in de veranderende samenstelling van de bevolking, meer ouderen die langer thuis moeten en willen blijven wonen en veel naoorlogse woningen die niet toekomstproof zijn.
De Partij van de Arbeid vond, net als andere partijen, dat er uit de woonvisie berusting spreekt, berusting in krimp. Bovendien is er sprake van een afwachtende houding van het college: “We wachten wel tot er initiatieven uit de markt komen (van projectontwikkelaars en aannemers) en dan gaan we die initiatieven steunen.” De Partij van de Arbeid vindt dat het college zèlf initiatieven moet nemen. Ga met ontwikkelaars in gesprek over wat wij als gemeente willen. Gelukkig waren we niet de enige partij die wat meer ambitie wilden en werd een amendement ingediend en ook aangenomen om wat meer ambitie in de woonvisie te krijgen.
Duurzaamheid
Dit is voor de Partij van de Arbeid geen vraag, maar een gegeven. Er moet toekomstbestendig en duurzaam worden gebouwd en ook de bestaande woningvoorraad moet (steeds meer) aan deze criteria worden aangepast. Het is belangrijk de leefbaarheid in onze gemeente op peil te houden.
Huurwoningen
De Partij van de Arbeid heeft aangegeven dat er goede, goedkope en duurzame huurwoningen in alle dorpen beschikbaar moeten blijven voor de doelgroep. Wij zijn er dan ook geen voorstander van om huurwoningen te verkopen en zeker niet zonder nader onderzoek.
Nieuw woonvormen
De Partij van de Arbeid heeft herhaaldelijk, en nu ook weer, gevraagd om meer aandacht voor vernieuwende initiatieven, zoals bijvoorbeeld tiny houses, initiatieven zoals ‘Wonen op de bult’, Sir 55, Zandroos, kangoeroewonen en dergelijke. Volgens ons zijn er genoeg mensen die open staan voor vernieuwing en daar zouden we meer aandacht voor moeten hebben.
Uitwerking woonvisie
We willen duurzaam bouwen, we willen levensloopbestendige woningen en we willen dat er voorlopig geen huurwoningen worden verkocht. Deze zaken moeten allemaal worden verwerkt in uitvoeringsagenda’s.
De Partij van de Arbeid heeft ook gevraagd de Plaatselijke Belangen, ouderenverenigingen en andere betrokkenen mee te nemen bij de uitwerking van de woonvisie in uitvoeringsagenda’s. En verder willen wij, net als andere partijen, de vinger graag aan de pols houden als het gaat om de uitwerking. Het college heeft toegezegd dat de raad de uitvoeringsagenda’s vast gaat stellen.