Door Ivelina Chimpireva- Vossen op 29 november 2017, van 19:30 tot 22:00, De Miente in Oosterwolde | De Miente in Oosterwolde

Ledenvergadering

Deze ledenvergadering staat in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen (zie bijlage).
  Als lid van de afdeling kunt u voorstellen doen voor wijzigingen in het concept verkiezingsprogramma (amendementen). Alle ingebrachte amendementen wordt tijdens de ledenvergadering besproken, waarna er wordt gestemd over een definitieve tekst. U kunt amendementen indienen bij het bestuur tot en met woensdag 22 november bij de voorzitter Annelies Stolp (astolpdeboer@hotmail.com)
 4. Vaststellen kandidatenlijst.
  Na een mondelinge toelichting op de kandidatenlijst door de voorzitter van de kandidaatstellingcommissie zal er per kandidaat gestemd worden over zijn of haar plek op de lijst. Als lid van de afdeling kunt u voorstellen doen voor wijzigingen in de kandidatenlijst. Dit gebeurt tijdens de vergadering.
 5. Toelichting op de opzet en uitvoering van de verkiezingscampagne.
 6. Toelichting op de campagne en het 10puntenplan door de campagnecommissie.
 7. Vaststellen Werkplan 2018 van het Bestuur PvdA Ooststellingwerf.
  Na een korte toelichting door de voorzitter is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
 8. Vaststellen Begroting 2018 Afdeling PvdA Ooststellingwerf 2018.
  Na een korte toelichting door de voorzitter is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
 9. Notulen ledenvergadering 22 maart 2017
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

De vergadering is in de Miente te Oosterwolde
Inloop vanaf 19:00 u
Start vergadering 19:30 u

Ivelina Chimpireva- Vossen

Ivelina Chimpireva- Vossen

Adres: Zuidmaad 16 8431 ZA Oosterwolde

Meer over Ivelina Chimpireva- Vossen