Door op 12 november 2013

Burgers tekort gedaan

Inbreng discussie over de Tweede Marap, 12-11-2013

De PvdA denkt nog vaak terug aan de discussies in november 2010. De gevolgen van de crisis werden toen merkbaar en dat was voor het college de aanzet om te komen met voorstellen om bezuinigingen tot een bedrag van ruim 3 miljoen te realiseren in vier jaar tijd. Van die toen vastgestelde bezuinigingen wordt het laatste staartje in 2014 doorgevoerd.  Ook de PvdA was destijds voor ingrijpen in de gemeentefinanciën, maar er is in al die jaren altijd verschil van mening blijven bestaan over de mate waarin en de wijze waarop de kortingen moesten worden doorgevoerd. Mondjesmaat zijn we er in geslaagd de bezuinigingen wat te verzachten, maar in hoofdlijnen was er sprake van heftige ingrepen. Ook de PvdA is voor begrotingsdiscipline, maar in onze ogen sloeg het college door, gesteund door de coalitiepartijen. Ontzettend jammer. Al die overschotten van de laatste jaren veroorzaken bij ons een gevoel, dat wij onze burgers tekort hebben gedaan.

Inmiddels behandelen we de Tweede Marap 2013. Opnieuw blijft er in 2013 een miljoen over. Het totale overschot over de laatste drie jaren komt daardoor op 6,5 miljoen. Met het huidige overschot komt het vrij beschikbare deel van de Algemene Reserve op zeker

3 miljoen. Daarnaast is er een extra buffer van 3 miljoen, alle risico’s zijn afgedekt in voorzieningen en er is voldoende ruimte om de risico’s die zijn genoemd in de paragraaf weerstandsvermogen op te kunnen vangen. Daarnaast speelt nog de heffing van precariobelasting. Op termijn levert deze heffing een fors bedrag aan incidenteel geld op en wellicht zelfs structurele inkomsten. In dat licht vallen de eerder genomen besluiten tot drastische bezuinigingen naar onze optiek niet uit te leggen.

Het is teleurstellend, dat de economische crisis het college ertoe heeft gebracht slechts op de winkel te passen in plaats van nieuw beleid op de rails te zetten. Ik kom daar later op de middag bij de Algemene beschouwingen nog op terug.

Inhoudelijk zijn onze vragen over de Tweede Marap tijdens de commissievergadering van 29 oktober en daarna naar tevredenheid beantwoord. Wij hebben nog enkele vragen over een nagekomen antwoord over de niet gerealiseerde verkoop van onroerend goed, niet zijnde snippergroen. Blijft de bijstelling van de toetsingscriteria nu achterwege? Betekent deze ontwikkeling voor 2014 en de daaropvolgende jaren een tegenvaller van 100.000 of deze geraamde opbrengst inmiddels al uit de meerjarenramingen verwijderd? De PvdA beperkt zich tot deze algemene bijdrage, als voorloper op de Algemene Beschouwingen van later op de middag.