26 juni 2014

Resultaat PvdA bij Algemene beschouwingen

Dinsdag 24 juni heeft de raad op aandrang van de PvdA unaniem besloten om de proef omtrent belijning op de wegen stop te zetten en het tot beleid te verheffen. De PvdA wilde met name duidelijkheid. Een proef terwijl de resultaten niet meer van belang zijn voor de besluitvorming gezien de politieke realiteit was niet zinvol.

De motie van de PvdA om subsidiering van Biobase door de provincie kracht bij te zetten is unaniem aangenomen. De PvdA kreeg veel complimenten voor dit initiatief.

Ook diende de PvdA een motie in waarbij het college wordt verzocht bij het opstellen van de nieuwe beleidsnota Kunst- en cultuur aandacht te besteden aan een aantal kaders. Deze motie is ingetrokken, maar wethouder de Boer heeft toegezegd in de geest van de motie te zullen handelen. Ook hier dus resultaat.

Voorts werd gepoogd middels een amendement in de volgende Kaderbrief een programma op te nemen over duurzaamheid i.p.v. de huidige paragraaf. Dit amendement werd afgewezen in de gebruikelijke stemverhouding 12 – 9.

De PvdA vroeg ook aandacht voor het minima- en armoedebeleid. Maatregelen die de energielasten omlaag brengen zijn van belang voor deze gezinnen.

Er vond een open discussie plaats over hoe de onderlinge verhoudingen tussen partijen kunnen worden verbeterd. De PvdA heeft hier staande het debat het initiatief voor genomen. Na de vakanties zal moeten blijken of deze gedachtewisseling tot resultaten leidt.