Door op 29 december 2016

Rooskleurige vooruitzichten voor Ooststellingwerf in 2017

Er is alle reden om met een positief gevoel het nieuwe jaar in te gaan. Ooststellingwerf staat er immers in meerdere opzichten erg goed voor. De uitstekende financiële positie maakt het de komende jaren mogelijk om op allerlei beleidsgebieden verbeteringen aan te brengen. Hier wordt in 2017 al een begin mee gemaakt. Daarbij zitten tot onze tevredenheid ook punten waar de PvdA zich al jaren sterk voor maakt, zoals het verbeteren van het armoedebeleid, het ervoor zorgen dat ouderen worden geholpen met investeringen in hun woning, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen en het invoeren van een structureel budget voor het milieubeleid. Ook is het belangrijk dat het achterstallige onderhoud van de wegen wordt weggewerkt en verkeersknelpunten op diverse plaatsen in de gemeente worden aangepakt. De PvdA is verheugd dat het mogelijk is gebleken op dit vlak, maar ook bij andere onderdelen van het beleid, compromissen te sluiten met de coalitiepartijen. Hopelijk blijft dit zo, zodat we het florissante meerjarenperspectief om kunnen zetten in nieuw beleid dat het woon- en leefklimaat in onze mooie gemeente nog verder kan verbeteren.
Positief zijn ook de ontwikkelingen rondom het centrum van Oosterwolde. Het is nog even afwachten, maar er wordt hard gewerkt om het kern winkelgebied eindelijk de push te geven die noodzakelijk is om Oosterwolde weer volop op de kaart te zetten. In januari praten we ook verder over de ontwikkelingen in Appelscha. Met de komst van de nieuwe Bosbergtoren en de vernieuwde Boerestreek zijn flinke stappen gezet, maar hier mag het niet bij blijven. Het is noodzakelijk dat ondernemers bereid zijn om de schouders eronder te zetten. De gemeente kan wel zorgen voor de juiste omstandigheden , maar de echte ontwikkelingen moeten komen van investeerders die bereid zijn om hun nek uit te steken. Wellicht helpt hier de aantrekkende markt in positieve zin aan mee. In dat verband is de PvdA blij met de berichten dat de ‘Jongens van Outdoor’ nu daadwerkelijk de klimtoren op de Boerestreek gaan realiseren.
Uiteraard zijn er ook voldoende zaken waarbij de PvdA zich kritisch uitlaat ten opzichte van het college. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de onterecht afgegeven vergunning tot het kappen van bomen op het Harambe terrein en de gang van zaken rondom het crossterrein Prikkedam in Makkinga. Alle partijen willen voor dat terrein graag een planologische regeling waar zowel de motorclub als de omwonenden mee kunnen leven. Het college van B &w bestaande uit vertegenwoordigers van OoststellingwerfsBelang, het CDA en de VVD hebben de afgelopen twee jaar daartoe allerlei initiatieven ontplooid die op niets zijn uitgelopen. Keer op keer zijn de oplossingen door de rechter naar de prullenmand verwezen, waardoor we weer terug zijn bij af. Wij hebben ons in de gemeenteraad over deze gang van zaken zeer kritisch uitgelaten. Er is inmiddels beterschap beloofd en de PvdA hoopt oprecht dat er uiteindelijk een goed bestemmingsplan zal komen waarbij de crossactiviteiten kunnen blijven plaatsvinden en de overlast voor omwonenden tot een minimum worden beperkt.
Simon ter Heide, fractievoorzitter PvdA Ooststellingwerf