Door op 2 november 2015

Werkbezoek Eerste Kamerlid, Tweede Kamerleden, Statenleden en gewestelijk bestuursleden PvdA aan Ooststellingwerf

Op vrijdag 30 oktober ontving de PvdA Ooststellingwerf vertegenwoordigers van alle geledingen uit de partij (alleen de PvdA-leden van het algemeen bestuur van het Wetterskip waren verhinderd). Het bezoek begon met een lunch met het college van Ooststellingwerf, daarna werd een bezoek gebracht aan Serafijn (dagbesteding) en daarna ging het naar Appelscha Hoog en het belevingspad. In Hotel Appelscha vertelde de Schrieversronte tenslotte over onze Streektaal en alles wat de Schrieversronte doet.

Lunchgesprek met het college
WerkbezoekTKEK

Het voltallige college ontving de PvdA-ers met een lunch. Onder het genot van een broodje vertelde wethouder Van Esch over onze digitale begroting en het sociaal domein. Via de digitale begroting kan worden doorgeklikt naar de beleidsterreinen uit die begroting. Wethouder Derks memoreerde dat er mede dankzij de PvdA veel geld vanuit het Rijk beschikbaar is voor Ooststellingwerf. Hij vertelde ook dat Ooststellingwerf een anticipeerregio is (dat is nog net geen krimpregio). Dat betekent dat er met het in stand houden van voorzieningen zoals sporthallen, scholen en woningbouw rekening moet worden gehouden met een lager inwonertal. Hij benadrukte nog het belang van snel internet om de leefbaarheid op het platteland in stand te houden. De Statenfractie en de raadsfractie van de PvdA hebben zich altijd sterk gemaakt voor snel internet en zullen dat blijven doen. De Statenfractie vertelde dat er vorige maand een motie van de PvdA is aangenomen die aandacht vraagt voor jeugd in buitengebieden (snel internet, openbaar vervoer en veilige oversteekplaatsen).

Woningbouw
Wethouder De Boer vertelde over het feit dat de plannen voor Venekoten zijn aangepast, maar dat er al veel van het nieuwe masterplan is uitgevoerd. Wel loopt het college er voortdurend tegenaan dat de ontwikkelingen zo snel gaan, dat de plannen steeds moeten worden aangepast. Het masterplan Venekoten/Centrum wordt via deelprojecten uitgevoerd. Ook bekijkt wethouder De Boer een nieuwe prioritering voor de woningbouw. De oorspronkelijke ambitie van 700 woningen is al weer achterhaald.  Wethouder De Boer ging met (ex) woordvoerder wonen in de TK Jacques Monasch in discussie over de nieuwe woningwet en de rol van de gemeente versus de rol van de woningcorporaties. Het is de bedoeling van de nieuwe woningwet om gemeenten en huurders meer zeggenschap te geven. Daarom is het belangrijk dat er een woonvisie wordt vastgesteld, waarmee de gemeente de onderhandelingen met de corporaties in kan gaan. Het is echter de vraag onder welke woningbouwregio Ooststellingwerf gaat vallen. Actium verhuurt de woningen hier en die corporatie zit niet in Fryslân, terwijl de Friese gemeenten als één regio benoemd willen worden.

Ecomunity Center en biobased economy
Tenslotte vertelde burgemeester Oosterman uitgebreid over de goede relatie die het college onderhoudt met de ondernemers. Bedrijven leveren immers werkgelegenheid en daarmee dragen ze bij aan de leefbaarheid in de gemeente. Bovendien is de gemeente afhankelijk van de ondernemers voor het creëren van participatiebanen. Tot slot kwam het Ecomunity Center aan de orde. Op het Ecomunity Park wil men een centrum maken waar onderwijs en ondernemers met elkaar samen werken aan een biobased economy (in deze economie wordt niet langer gebruik gemaakt van fossiele en niet hernieuwbare grondstoffen, maar worden productieprocessen gericht op hernieuwbare  grondstoffen, zoals biomassa, voor de productie van niet-voedsel toepassingen). Voor het centrum wordt van de gemeente een bijdrage van één miljoen gevraagd, de provincie is ook bereid één miljoen bij te dragen en dan zal er nog een miljoen op andere wijze moeten worden bijgedragen.

Serafijn, fijne dagbesteding
WerkbezoekTKEK5

WerkbezoekTKEK3

Na deze lunch vertrok de delegatie naar Serafijn, een dagbestedingsproject van Talant. Indrukwekkend wat de medewerkers van Serafijn allemaal voor elkaar krijgen. Ze maken mooie dienbladen van hout, verkleedkleren die door iedereen gehuurd kunnen worden, zorgen er voor dat buizen op de juiste lengte worden afgezaagd en zetten doppen voor spuitbussen in elkaar. Enthousiaste medewerkers zorgden er voor dat iedereen met veel plezier op dit werkbezoek terugkijkt.

Belevingspad en Anita Andriesen
Vervolgens ging het richting Appelscha. Wethouder Derks vertelde bij de boerderij en de grond van Appelscha Hoog wat de oorspronkelijke bedoeling was (zandplas voor recreatie en verkoop van het zand) en wat nu de bedoeling is (evenemententerrein in aanloop naar Kulturele Haadsted 2018). Daarna liepen Tweede Kamerleden,  Statenleden en raadsleden het belevingspad. Wethouder Derks verzorgde de uitleg en herinnerde aan Anita Andriesen die er voor gezorgd heeft dat de grenzen van het Natura 2000-gebied zijn gewijzigd en er nu zoveel activiteit in Appelscha zelf is en zoveel natuur in de Oude Willem kon worden gemaakt.
WerkbezoekTKEK6

 

WerkbezoekTKEK7

Onze eigen taal, het Stellingwerfs
Vervolgens zaten in Hotel Appelscha al PvdA-leden klaar voor de presentaties van wethouder Derks en de Stellingwerver Schrieversronte. Een ‘landskern’ dat wil de wethouder van Appelscha maken. Nu werkt men aan zogenaamde ‘quick wins’, verbetering van de verbindingen Boerestreek – Appelscha Centrum, Boerestreek –Buitencentrum en Drents-Friese Woud – Fochteloërveen.

Ype Dijkstra en Sietske Bloemhof vertelden vol enthousiasme over het werk van de Stellingwerver Schrieversronte. 1100 leden heeft deze stichting die zich bezighoudt met de mooie Stellingwerfse taal, het uitgeven van boeken, het Tomke-project, Stellingwerf pop, het uitgeven van wandel- en fietskaarten en nog veel meer.

Tot slot vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de PvdA Ooststellingwerf plaats.

WerkbezoekTKEK8