Door op 5 mei 2014

Middelen voor vrijwilligerswerk

Voorstel nr 13
Onderwerp/ontwerpbesluit: Jaarstukken 2013

De raad van de gemeente Ooststellingwerf in vergadering bijeen d.d. 22 april 2014

Ondergetekende stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
Tussen punt 3 en 4 het punt 3a te voegen luidende:

De overgebleven middelen op het onderdeel vrijwilligerswerk ad € 51.000 niet in de Algemene Reserve te stoppen maar het bedrag beschikbaar te houden voor het oorspronkelijke doel, namelijk vrijwilligerswerk

En vervolgens
• Het bedrag bij punt 4 verlagen met de bedragen die in aangenomen amendementen zijn opgenomen

Toelichting:
• Vrijwilligers zijn onmisbaar in de huidige maatschappij. De aanstaande ontwikkelingen (decentralisaties) vragen van de burger een grotere betrokkenheid bij de eigen omgeving. Dat kan prima via vrijwilligerswerk. Het woord participatiesamenleving is inmiddels een ingeburgerd woord en dat geeft al aan dat vrijwilligerswerk (en ook mantelzorg) een onmisbare schakel is in onze maatschappij;
• De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2013, in afwachting van de decentralisatie en verdere ontwikkelingen, unaniem een amendement aangenomen om de ondersteuning van vrijwilligers door Scala ook in 2013 voort te zetten. De uitgangspunten die toen aan de orde waren, zijn nog steeds opportuun; sterker nog we moeten er voor zorgen dat mensen klaar zijn voor 2015 en verder.
• In het nieuwe coalitieakkoord komt het woord vrijwilligerswerk (of mantelzorg) niet voor, terwijl dit vrijwilligerswerk toch een expliciet speerpunt in de participatiemaatschappij zou moeten zijn;
• In de WMO-nota “Samen erop af” voor de periode 2012-2016 wordt binnen de diverse
themavelden/prestatievelden een zeer grote hoeveelheid speerpunten/actiepunten/ambities
aangegeven op het gebied van vrijwilligerswerk;
• Het is daarom volgens de PvdA onlogisch om in een periode waarin zelfredzaamheid steeds meer voorop komt te staan, deze gelden terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve. Deze middelen verdienen besteding.
• Mensen met een (bijstand-)uitkering worden geactiveerd naar vrijwilligerswerk, zodat zij
werkervaring opdoen en een zinvolle invulling kunnen geven aan hun dagelijks leven;
• Vrijwilligers en organisaties die hiervan gebruik maken, moeten een beroep kunnen doen op een
organisatie die hen bijstaat, ondersteunt en vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Ondertekening en naam: Partij van de Arbeid, Simon ter Heide