Door Simon ter Heide op 5 mei 2014

Motie Peuterspeelzalen

Onderwerp: Stimuleren bezoek peuterspeelzalen

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende,
• dat bij de peuterspeelzalen merkbaar is dat veel mensen het moeilijk hebben;
• dat het moeilijker wordt mensen met lage inkomens te bereiken;
• dat het via een één op één benadering gemakkelijker is de inkomens in kaart te brengen
• Op die manier 1/3 van de ouders een lager bedrag betaalt.
• er in 2013 middelen zijn overgebleven op de post minimabeleid

van oordeel, dat
• alle peuters een optimale start verdienen
• alle peuters belang hebben bij een bezoek aan de peuterspeelzaal

verzoekt het college
• te onderzoeken of het mogelijk is de bereikbaarheid van de peuterspeelzaal ook voor kinderen van minima te vergroten door extra inzet
• hiervoor eventueel middelen uit de overgebleven gelden voor minimabeleid 2013 in te zetten

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening, naam en datum:
Partij van de Arbeid, Simon ter Heide

Simon ter Heide

Simon ter Heide

simonterheide@pvdaooststellingwerf.nl Grietmanstraat 5 8421 RK Oldeberkoop Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar al op heel jonge

Meer over Simon ter Heide