Door op 5 mei 2014

Motie Peuterspeelzalen

Onderwerp: Stimuleren bezoek peuterspeelzalen

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende,
• dat bij de peuterspeelzalen merkbaar is dat veel mensen het moeilijk hebben;
• dat het moeilijker wordt mensen met lage inkomens te bereiken;
• dat het via een één op één benadering gemakkelijker is de inkomens in kaart te brengen
• Op die manier 1/3 van de ouders een lager bedrag betaalt.
• er in 2013 middelen zijn overgebleven op de post minimabeleid

van oordeel, dat
• alle peuters een optimale start verdienen
• alle peuters belang hebben bij een bezoek aan de peuterspeelzaal

verzoekt het college
• te onderzoeken of het mogelijk is de bereikbaarheid van de peuterspeelzaal ook voor kinderen van minima te vergroten door extra inzet
• hiervoor eventueel middelen uit de overgebleven gelden voor minimabeleid 2013 in te zetten

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening, naam en datum:
Partij van de Arbeid, Simon ter Heide