Door op 9 december 2016

Wat bouwen we op het Blughutterrein?

Op de agenda van de commissie Ruimte d.d. 6 december stond een mededeling van het college over de plannen voor de Wolvegasterweg 10 te Olderbekoop. Oftewel de plannen voor het Blughutterrein. Er zijn twee plannen gemaakt, namelijk een plan voor drie villa’s en een plan voor appartementen in de vorm van een hofje of in de vorm van een boerderij. Het college stelt voor eerst met de projectontwikkelaar voor de villa’s in onderhandeling te gaan. De PvdA fractie is verdeeld over het voorstel. De helft volgt het collegevoorstel; de andere helft voelt meer voor de plannen voor de appartementen.

Woordvoerder Fimke Hijlkema verwoorde het zo in de commissie:
‘Tijdens de vorige raadsperiode is het onderwerp bebouwing Blughutterrein ook al aan de orde geweest. In de commissievergadering van 6 maart 2012 stond een voorstel geagendeerd voor de Commissie Ruimte. Het college vroeg de commissie om in te stemmen met de ontwikkeling van de locatie ‘De Blughut’ met grote kavels voor particuliere woningbouw voor grote vrijstaande huizen (villa’s) met een bij het dorp passend karakter.
Op verzoek van het college stelde wethouder De Boer echter aan het begin van de commissievergadering voor het agendapunt 7 (ontwikkeling locatie De Blughut te Oldeberkoop) van de agenda te halen. Wij hebben daar toen grote vragen bij gesteld en waren daar toen niet voor. De commissie ging echter in meerderheid akkoord met het intrekken van het agendapunt.

Nu, jaren later, vraagt het college ons om een mening over de plannen van het college om eerst met de plannenmaker voor drie grote villa’s in gesprek te gaan om te proberen tot overeenstemming te komen. Mocht dan niet lukken dan heeft het college alternatieve mogelijkheden. Met andere woorden, we zijn net zo ver als in 2012? Normaal gesproken gaat het college die gesprekken aan zonder de raad te consulteren, maar deze keer doet het college het anders. Is het college niet zeker van haar zaak? En waarom heeft het allemaal zo lang geduurd als er in 2012 al een uitgesproken mening van het college lag.

Naar aanleiding van de stukken hebben wij nog de volgende vragen:

  • Wat vindt het college er van dat beide plannen niet voldoen aan de ruimtelijke voorwaarden
  • Wat vindt het college er van dat geen van de plannen op dit moment de juiste beeldkwaliteit presenteert?
  • Kan het college een omschrijving geven van de allure/uitstraling die het college wil?
  • Hoe vast houdt het college aan de prijzen uit de nota grondprijzen? Of komen we er later achter dat het college heel veel is gezakt met de prijs?

Het college schrijft immers eerst we hanteren de nota grondprijzen en later schrijft het college dat er nadere afspraken moeten worden gemaakt en dat de nota maatgevend is. En het college schrijft; er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. Hoe laag wil het college gaan met de grondprijs (uiteraard kan deze vraag niet beantwoord worden in de openbare vergadering), maar dit is wel van belang voor welk project het wordt. En wat wordt het nu, ligt de prijs vast of is die nog onderhandelbaar.

  • Waarop baseert het college de vraag naar woningen in het duurdere segment? Deze vraag hebben wij ook gesteld toen het over de Duistereweg en over wonen op de Esch ging.
  • Als het college kiest voor de drie woningen in het dure segment (waarbij een woning dan kan worden vervangen door een appartementengebouw) of één woning in het duurdere segment, hoe komt het dan met de huurwoningen?
  • Wat voor risico’s loopt de gemeente in beide projecten, welke risico’s worden bij de gemeente neergelegd en geldt dat voor beide projecten? Wij vinden het belangrijk dat de risico’s niet bij de gemeente liggen.
  • Klopt het dat de gemeente is benaderd door de huisartsen met de vraag om ruimte voor een praktijk? Zo ja klopt het dat de gemeente heeft verwezen naar het MFA en geen andere oplossing ziet of kan bieden?
  • Er is nog een ding wat we nog even willen aanstippen en dat is de relatie tussen dit plan en de plannen voor ’t Hooge. Het was de bedoeling om op het Hooge huurwoningen of starterswoningen te bouwen en het was in 2015 de bedoeling van het college om ’t Hooge en het Blughutterrein in een gezamenlijk bestemmingsplan vast te leggen, maar dat dit niet is gebeurd doordat medio januari 2015 een motie is ingediend om beide afzonderlijk van elkaar te behandelen, dit met de bedoeling om de plannen voor ’t Hooge niet te laten wachten op die voor het Blughutterrein. Kan de wethouder hier nog een toelichting op geven mede gezien naar de huidige plannen om een zonnepaneelveld aan te leggen op ’t Hooge. Wij begrijpen dat dit onderwerp tijdens de vergadering van Plaatselijk belang ook aan de orde is geweest, maar misschien is het goed de raad ook op de hoogte te stellen.
  • Wat vindt het college van het idee van de insprekers/briefschrijvers om gesprekken met beide partijen te hebben en met beide partijen te overleggen en de onderhandelen en vervolgens met een presentatie van beide (uitgewerkte) plannen bij de raad terug te komen.

In 2012 heeft onze fractie heftig gediscussieerd over het plan van het college om drie villa’s op het Blughut terrein te bouwen. Toen waren wij voorstander van het uitschrijven van een wedstrijd met een eindbeoordeling van het beste idee. Helaas doordat het college het voorstel toen terugtrok is dat nooit aan de orde geweest.
Ook nu heeft de PvdA fractie uitgebreid gediscussieerd over de opties die voorliggen en het voorstel van het college om te kiezen voor drie villa’s. De overwegingen die daarbij een rol speelden zijn Het college faciliteert al voldoende grote en duurdere woningen in Ooststellingwerf, denk aan de Duisterweg, de kavel in Fochteloo, kavel in Nijeberkoop, de kavels in Waskemeer en de eerdere plannen op Ter Borch Esch.
Maar in dit geval zouden wij ons kunnen voorstellen dat er gekozen is voor villa’s. Oldeberkoop kent immers al huize Vredewoud, Lunia, en vele andere mooie woningen. De uitstraling van het dorp zou een reden zijn om te voor deze drie villa’s.

In het verkiezingsprogramma van de PvdA Ooststellingwerf staat echter als speerpunt opgenomen dat de partij voor ‘betaalbare, energiezuinige levensloopbestendige woningen’. Dat vinden wij dus belangrijk; bovendien vinden wij het belangrijk dat er voldoende huurwoningen worden gebouwd, eigenlijk vindt de PvdA het belangrijk dat er woningen worden gebouwd voor iedereen, dus ook voor mensen die geen villa’s kunnen betalen; wij zijn ook voorstander van collectieve particuliere initiatieven op het gebied van woningbouw. Een hofje of dergelijke kent een grote sociale component en dat is voor de PvdA belangrijk.
Uiteraard staat voor ons in alle gevallen de kwaliteit van de Ruimte bovenaan.

Voorzitter, nu naar onze uiteindelijke afweging voor de plannen voor het Blughutterrein. Onze fractie is verdeeld; de helft van de fractie is voorstander van het plan van de projectontwikkelaar, de andere helft is voorstander van het plan van de Grijpvogel.

Het college zal nu in overleg gaan met de projectontwikkelaar (wij gaan er van uit dat de meerderheid daar voorstander van is). Wij vragen dan wel aandacht van het college voor de ruimtelijke kwaliteit (dat is immers ons kapitaal) en voor de beeldkwaliteit. Wij willen verder niet dat de gemeente risico’s loopt die eigenlijk voor de projectontwikkelaar zijn en dat wij de juiste prijs voor de grond krijgen. Wij wensen het college veel succes met de onderhandelingen.’